Nyheter 19 juli 2018

Om frånträdande av förhandsavtal om bostadsrätt

Stockholms tingsrätt har nyligen meddelat en dom om frånträdande av förhandsavtal om bostadsrätt (mål T 1893-18). En person som hade ingått ett förhandsavtal och betalat handpenning krävde att få frånträda förhandsavtalet och få tillbaka handpenningen, bland annat eftersom att upplåtelsen av bostadsrätten hade blivit försenad.

Förhandsavtal är bindande avtal mellan en bostadsrättsförening och en förhandstecknare (den som tecknat sig för en bostadsrättslägenhet). Förhandsavtalen innebär en framtida skyldighet för bostadsrättsföreningen att upplåta en bostadsrättslägenhet och en framtida skyldighet för förhandstecknaren att förvärva bostadsrättslägenheten. För att planera, finansiera och bygga nya bostadsrätter spelar förhandsavtal därför en mycket viktig roll.

Regler för när förhandstecknare får frånträda förhandsavtal finns i bostadsrättslagen. Bland annat har förhandstecknare rätt att frånträda om upplåtelsen genom försummelse av bostadsrättsföreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tiden för upplåtelsen (5 kap. 8 §).

Stockholms tingsrätt fann att en försening om sex veckor innebär att upplåtelsen inte kan anses ha skett i nära anslutning till den beräknade tiden för upplåtelsen. Angående frågan om förseningen hade orsakats på grund av att bostadsrättsföreningen hade varit försumlig, ansåg tingsrätten att bostadsrättsföreningen inte hade lämnat tillräckligt konkreta uppgifter om orsakerna till förseningen. Tingsrätten menade att bostadsrättsföreningen inte hade motbevisat förhandstecknarens påstående om att förseningen var orsakad av bostadsrättsföreningens försummelse. Tingsrätten gav därför förhandstecknaren rätt och förpliktigade bostadsrättsföreningen att återbetala handpenningen. Domen har överklagats av bostadsrättsföreningen.

Samma tingsrätt handlägger även ett annat mål (mål T 6123-18) som gäller förhandstecknares möjligheter att få frånträda sina tecknade förhandsavtal. I det målet påstår förhandstecknarna att förhandsavtalen är ogiltiga.

Förhandsavtal måste innehålla beräknad tidpunkt för upplåtelsen av bostadsrätten (5 kap. 3 § bostadsrättslagen). Förhandstecknarna menar att förhandsavtal med lydelsen ”Tidpunkten för upplåtelse är beräknad med start [datum] eller det senare datum då den ekonomiska planen är registrerad av Bolagetsverket” inte är tillräckligt preciserade och att förhandsavtalen därför är ogiltiga och förhandstecknarna har rätt att få tillbaka vad de betalt i handpenning.