Nyheter 4 juni 2012

Personlig integritet får starkare position – Wistrand biträdde .SE i ärende mot Skatteverket

Kammarrätten i Stockholm har ändrat förvaltningsrättens dom gällande Skatteverkets beslut att .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) ska lämna ut sitt domännamnsregister i sin helhet. I maj 2011 beslutade Skatteverket om så kallad tredjemansrevision hos .SE  i syfte att inhämta samtliga uppgifter om innehavarna av .se-domäner. Uppgifterna skulle användas för eventuella skattekontroller av andra än .SE. Kammarrätten gick på .SE:s argumentation och kom fram till att Skatteverkets beslut får anses oproportionerligt och att värdet att skydda uppgifterna är större än dess betydelse för skattekontroll.

Skatteverket behöver inte misstänka någon för något för att fatta beslut om en tredjemansrevision och enligt Skatteverket finns heller ingen begränsning när det gäller omfattningen av de uppgifter som får hämtas in och någon allmän relevansprövning ska normalt inte göras.

.SE tar frågan om utlämnande av uppgifter om domännamnsinnehavarna på största allvar, eftersom det kan innebära en risk för att kundernas personliga integritet kränks. Vi har därför alltid gjort en bedömning i samråd med extern juridisk expertis när vi har fått beslut om tredjemansrevision från Skatteverket

– Fram till förra året har vi alltid gjort bedömningen att begärda uppgifter ska lämnas ut. Vi motsätter oss självfallet inte Skatteverkets arbete för effektiv skatterevision i de fall då begäran är proportionerlig. I det här fallet valde vi att låta pröva beslutet eftersom vi ansåg att begäran var oproportionerlig och vår bedömning var därför att Skatteverket skulle ha fått mycket överskottsinformation om domännamnsinnehavarna.

Förra året tog vår styrelse därför beslutet att låta frågan prövas i domstol och vi har nu nått framgång i kammarrätten (mål nr 1173-12) som anser att de efterfrågade uppgifterna har ett betydande skyddsintresse. .SE är därför i nuläget inte skyldiga att lämna ut innehavarnas och dess kontaktpersoners uppgifter till Skatteverket.

– Den här typen av uppgifter – i det här fallet uppgifter om domännamnsinnehavarna – har betydande skyddsintresse. Detta väger tyngre än intresset av skatterevision när det gäller inhämtande av opreciserade uppgifter. Domen är viktig eftersom den begränsar Skatteverkets möjlighet till så kallad ”fishing expedition” när det gäller uppgifter som kan kränka den personliga integriteten, säger Elisabeth Ekstrand, chefsjurist på .SE.

I ärendet har .SE företrätts av Magnus Moström och Karl Eckberg på Wistrand Advokatbyrå.

Maria Ekelund, kommunikationschef på .SE
M: 070-777 44 87
E: maria.ekelund@iis.se