Nyheter 9 november 2020

Regeringen föreslår förlängning av korttidspermittering samt omställningsstöd

Den 9 november lämnade regeringen förslag om att bland annat förlänga möjligheten till korttidspermittering respektive omställningsstöd.

Korttidspermittering förlängs i upp till sju månader

Regeringens förslag innebär att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 ska kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till och med den 30 juni 2021. Detta åstadkoms genom att den tidsgräns som gäller idag, och maximalt medger stöd i nio månader i följd, tillfälligt tas bort.

Förslaget är utformat så att stödet fortsatt kommer att vara förstärkt under perioden fram till den 30 juni 2021 jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att fortsätta vara på samma nivå som i år, dvs. 75 procent. Under april, maj och juni föreslås subventioneringsgraden uppgå till 50 procent.

Omställningsstödet förlängs i tre ytterligare månader

Det nu gällande omställningsstödet tillkom med syfte att göra det möjligt för företag att hantera den akuta krisen till följd av pandemin och samtidigt möjliggöra för företag att ställa om sin verksamhet. Genom dagens besked föreslås att omställningsstödet också ska kunna sökas för stödperioderna augusti, september och oktober 2020. Stödet har hitintills varit möjligt att söka för stödperioder mellan mars och juli.

Stödet ska kunna ges till företag som förlorat mer än 50 procent av sin nettoomsättning jämfört med föregående år. Förslaget innebär även att stödet som mest kan uppgå till 70 procent av företagets fasta kostnader upp till 30 miljoner kronor per företag.

Innan den förlängda perioden för omställningsstöd kan träda ikraft krävs även ett beslut om statsstödsgodkännande från EU-kommissionen.

För vidare information och vägledning kring korttidspermitteringar, omställningsstöd eller andra stödåtgärder tillgängliga för företagare med anledning av pandemin är ni välkomna att kontakta Coronagruppen vid Wistrand Advokatbyrå.

Coronagruppen består i Stockholm av
Jörgen Eklund, jorgen.eklund@wistrand.se
Christian Bergqvist, christian.bergqvist@wistrand.se
Jakob Bernander, jakob.bernander@wistrand.se
Anders Öhlin, anders.ohlin@wistrand.se
Marek Keller, marek.keller@wistrand.se
Johanna Müller, johanna.muller@wistrand.se

Coronagruppen består i Göteborg av
Maria Kosteska Fägerquist, maria.kosteska.fagerquist@wistrand.se
Jörgen Wistrand, jorgen.wistrand@wistrand.se
Sara Fager Hultqvist, sara.fager.hultqvist@wistrand.se
Viktoria Hybbinette, viktoria.hybbinette@wistrand.se