Nyheter 8 maj 2020

Regeringen föreslår möjlighet till digitala stämmor

Helt digitala stämmor (till skillnad från så kallade hybrid-stämmor) har hittills inte varit en möjlighet i Sverige trots att detta varit en internationell trend sedan en tid tillbaka. Till exempel har Danmark sedan tidigare infört möjlighet till digitala stämmor och förra året höll 248 bolag i USA helt virtuella stämmor (av bland annat kostnads- och klimatskäl).

I Sverige har däremot utvecklingen gått långsammare, men kanske kan de utmaningar som föranletts av corona-epidemin skynda på utvecklingen. Regeringen föreslår nu i en proposition ytterligare åtgärder för att underlätta för företag och föreningar att hålla stämma utan risk för smittspridning av det nya coronaviruset. Förslaget innebär bland annat att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning.

Det nya lagförslaget
Förslaget innebär att en bolags- eller föreningsstämma ska kunna hållas antingen genom

A) elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning; eller

B) genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning, utan fysisk närvaro vid stämman.

Med elektronisk uppkoppling avses alla former av elektronisk överföring av data såsom exempelvis en webbtjänst för digitala möten eller ett telefonmöte.

Bolagsstämma genom elektronisk uppkoppling (i kombination med poströstning)

Styrelsen kan inför en bolagsstämma besluta att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling i stället för att hållas på en viss fysisk ort. Styrelsen får besluta om en sådan bolagsstämma även om det inte följer av bolagsordningen.

Om styrelsen beslutar att hålla en bolagsstämma med elektronisk uppkoppling ska aktieägarna ändå kunna utöva sin rösträtt genom poströstning, även om det inte är möjligt enligt bolagsordningen. Bolagsstämma med elektronisk uppkoppling kan dock bortse från poströstning om samtliga aktieägare samtycker till det.

Bolagsstämma med enbart poströstning

Utan hinder av gällande regler i aktiebolagslagen och även om det inte framgår av bolagsordningen, får styrelsen inför en bolagsstämma besluta att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. När en bolagsstämma hålls med enbart poströstning ska det framgå av kallelsen till stämman hur aktieägarna ska gå till väga för att poströsta. I kallelsen ska det också bifogas ett formulär för poströstning som ska innehålla svarsalternativen Ja och Nej.

Om en bolagsstämma hålls med enbart poströstning så måste vissa s.k. minoritetsärenden (såsom minoritetsrevisor, särskild granskning och vinstutdelning på begäran av en aktieägarminoritet) ha tagits upp i kallelsen för att få behandlas på en sådan stämma.

För den som avser nyttja denna möjlighet ska även beaktas att fullmaktsformulär eller formulär för poströstning måste tillhandahållas på bolagets webbplats eller lämnas till aktieägarna på det sätt som bolaget annars använder för att lämna information till dessa senast en vecka innan bolagsstämman.

Kallelse till kommande årsstämma 

De flesta aktiebolag måste hålla sin årsstämma före den 30 juni 2020. De nya reglerna föreslås gälla från och med den 18 maj 2020 och upphör den 31 december 2020. De nya reglerna kan således tillämpas på alla stämmor som hålls från och med ikraftträdandet. Det är alltså möjligt att redan före det datumet kalla till en stämma i enlighet med de nya reglerna, så länge stämman hålls tidigast den 18 maj 2020.

Wistrand biträder för tillfället ett flertal klienter med förberedelser till årsstämma och de nya reglerna öppnar upp för ytterligare alternativ för hur en årsstämma kan genomföras på ett corona-säkert sätt.

Vid frågor med anledning av lagförslaget är ni välkomna att kontakta Wistrand.