Nyheter 30 mars 2020

Sammanställning - åtgärder och förslag vidtagna av regeringen med anledning av coronavirusutbrottet

Med anledning av det pågående coronavirusutbrottet och dess följdeffekter har regeringen vidtagit en rad olika åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet på samhället.

Denna artikel är uppdaterad 17 augusti 2020

Denna sammanställning är baserad på ett urval av tidigare beslut och framlagda förslag med inriktning på företagande från regeringskansliet samt berörda departement och återger en därmed en ögonblicksbild vid tidpunkten för färdigställandet.

I nedan följer en sammanställning av tidigare beslut och föreslagna åtgärder i korthet.

Extra ändringsbudget: Flygföretag ges statliga kreditgarantier och kreditgarantiramen för Exportkreditnämnden utökas
Den 17 mars presenterade regeringen ett förslag om att flygföretagen under 2020 ges möjlighet att erhålla kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS. Förslaget ingår i en ny extra ändringsbudget, där det dessutom föreslås att Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökas för att stödja svenska exportföretag och genom detta även sjöfarten.

Extra ändringsbudget
Den 19 mars beslöt regeringen om ännu en extra ändringsbudget för att dämpa effekterna av det nya coronaviruset. Förslaget innehåller bland annat:

 • Anslaget för smittbärarpenning höjs
  Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.
 • Karensavdraget slopas
  För att minska smittspridningen i samhället har karensavdraget slopats för den första sjukdagen. Detta gäller mellan den onsdagen den 11 mars och onsdagen den 30 september  genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Det innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning retroaktivt från Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.
 • Nytt system för korttidspermittering införs måndag den 16 mars 2020 2
  Permitteringsreglerna innebörd är att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen vid permittering på 60 %. Förslaget om nya regler för korttidspermittering trädde ikraft tisdagen den 7 april och gäller under 2020, men tillämpas från och med måndagen den 16 mars. Regeringen har dessutom meddelat att det under maj, juni och juli kommer att gå att korttidspermittera anställda upp till 80 % av arbetstiden. Detta medför att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med 72 %.

Exempel:
Förslaget innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.

 • Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
  Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.
 • Likviditetsförstärkning via skattekontot
  De nya reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. För information om likviditetsförstärkningen läs mer här.

Företag ges utökade låne- och garantimöjligheter
Den 20 mars presenterades ett förslag om att ge Almi Företagspartner ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor, utökad låneram för Svensk Exportkredit från 125 till 200 miljarder och att Exportkreditnämndens tak utökas till totalt 500 miljarder. Almi invest föreslås även få ett tillskott på 400 miljoner kronor utöver de ovan nämnda 3 miljarderna. Tillskottet syftar till att överbrygga krisen i små innovativa bolag och undvika att strukturkapital och immateriella värden i bland annat life science-sektorn går till spillo.

En miljard kronor ges till kultur och idrott till följd av coronavirusets effekter
Den 20 mars presenterade regeringen och samarbetspartierna ett extra stöd på en miljard kronor till kultursektorn och idrottsrörelsen på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning.

Pengarna kommer fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet.

Stöd till nyhetsmedierna
För att förbättra förutsättningarna för nyhetsförmedling har ett redaktionsstöd i mediestödet införts. Stödet uppgår till 500 miljoner kronor. Stödet ska ges till nyhetsmedier med behov av ekonomiskt stöd och ska användas för den redaktionella verksamheten. Stödet är ett brett och omfattar bland annat dagspress, gratistidningar, webbaserade medier och nyhetsverksamhet i radio- och tv-kanaler. 3

Krispaket för svenska småföretag
Den 25 mars lämnade regeringen förslag om att särskilt lindra konsekvenserna för små och medelstora i ytterligare ett krispaket. Paketet innehåller:

 • en statlig kreditgaranti för små och medelstora företag, den s.k. ”Företagsakuten” innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av det nya coronavirusets. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.
 • en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Enbart ålderspensionsavgiften ska betalas. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per månad.
 • en tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet söks i efterhand och gäller för perioden 1 april – 30 juni. Ansökan om deltagande i krispaketet för hyresnedsättningar måste skickas in senast 31 augusti till länsstyrelsen.
 • reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats av coronautbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Företag kan därmed få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019.

Stöd till företag baserat på omsättningstapp
Den 30 april presenterade regeringen och samarbetspartierna nya budgetåtgärder innebärandes bland annat ett stöd till företag baserat på omsättningstapp. För att kvalificera sig för stödet behöver företaget ha tappat över 30 procent av sin nettoomsättning i mars och april jämfört med samma månader 2019. Stödet är tänkt att göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta att ställa om och anpassa sin verksamhet. Storleken på stödet kommer att bero på företagets omsättningstapp och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. Med fasta kostnader avses bl.a. kostnader för hyra och leasing, räntor, värdeminskning på anläggningstillgångar, elektricitet, vatten, uppvärmning av lokaler, försäkringar och utfodring av djur. Inget företag som har beslutat om utdelning mars 2020 – juni 2021 kan bli beviljade stöd för omsättningstapp.  En ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020.4

Övriga åtgärder
Bland övriga vidtagna åtgärder från både regering och andra organisationer kan nämnas följande:

 • Upphävt krav på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Det nya regelverket gäller från den 13 mars tills vidare.5
 • Riksbanken har fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. 6
 • Riksbanken har fattat beslut om att möjliggöra lån i amerikanska dollar, ta bort begränsningsregler för bostadsobligationer (säkerhetsställda obligationer) och avser även att även inkludera köp av värdepapper utgivna av icke-finansiella företag.7
 • Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.8
 • Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.
 • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.
 • 1 miljard kronor till järnvägs- och vägnätet. Förslaget syftar till att främja en ökad sysselsättning. 720 miljoner är avsedda till järnvägsunderhåll och 300 miljoner till vägunderhåll i landsbygden. 9
 • Tillfälligt riktat bidrag på 3 miljarder kr till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. 10
 • 200 miljoner kronor för att stärka järnvägens konkurrenskraft och få godstransporter att välja järnvägen framför vägen. 11
 • 100 miljoner kronor i tillfälligt krisstöd för drift av regionala flygplatser. 12

1 Regeringskansliet (Finansdepartementet). 2020. Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19. https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-covid-19.(Hämtad 2020-08-17).
2 Regeringskansliet (Finansdepartementet). 2020. Om förslaget korttidspermittering. https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/ (Hämtad 2020-03-16).
3 Regeringskansliet (Kulturdepartementet). 2020. Coronakrisstöd på 500 miljoner till nyhetsmedierna klart för genomförande. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/coronakrisstod-pa-500-miljoner-till-nyhetsmedierna-klart-for-genomforande/. (Hämtad 2020-08-17).
4 Regeringskansliet (Finansdepartementet). 2020. Företag får stöd baserat på omsättningstapp. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/foretag-far-stod-baserat-pa-omsattningstapp/ (Hämtad 2020-06-23).
5 Regeringskansliet (Socialdepartementet). 2020. Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/upphavt-krav-pa-lakarintyg-under-sjukloneperioden. (Hämtad 2020-05-04).
6 Riksbanken. 2020. Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder för att säkerställa kreditförsörjningen. https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/riksbanken-lanar-ut-upp-till-500-miljarder-for-att-sakerstalla-kreditforsorjningen/ (Hämtad 2020-03-30).
7 Riksbanken. 2020. Ytterligare åtgärder för att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin. https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/ytterligare-atgarder-for-att-mildra–effekterna-pa-svensk-ekonomi-av–coronapandemin/ (Hämtad 2020-03-30)
8 Finansinspektionen. 2020. FI sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll. https://www.fi.se/sv/publicerat/pressmeddelanden/2020/fi-sanker-den-kontracykliska-kapitalbufferten-till-noll/ (Hämtad 2020-03-30).
9 Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). 2020. Storsatsning på järnvägs- och vägunderhåll i hela landet. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/storsatsning-pa-jarnvags–och-vagunderhall-i-hela-landet/ (Hämtad 2020-06-23).
10 Regeringskansliet (Miljödepartementet). 2020. Regeringen presenterar stöd till kollektivtrafiken. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/regeringen-presenterar-stod-till-kollektivtrafiken/ (Hämtad 2020-06-23).
11 Regeringskansliet (Finansdepartementet, Infrastrukturdepartementet). 2020. 200 miljoner kronor till godstransporter på järnväg. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/200-miljoner-kronor-till-godstransporter-pa-jarnvag/ (Hämtad 2020-06-23).
12 Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). 2020. Tillfälligt krisstöd till kommuner för drift av regionala flygplatser. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/tillfalligt-krisstod-till-kommuner-for-drift-av-regionala-flygplatser/ (Hämtad 2020-06-23).