Pressmeddelanden 7 juli 2011

Spendrups vinner mål om alkoholskatt

I dom den 22 juni upphäver Högsta förvaltningsdomstolen underinstansernas beslut att påföra Spendrups Bryggeri AB alkoholskatt med sammanlagt 628 405 kr för redovisningsperioderna maj–juli 2004.

Enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt är den skattskyldig som har godkänts som upplagshavare. Skattskyldighet inträder då skattepliktiga varor förs ut från ett skatteupplag. Undantag gäller dock om den som tar emot varorna själv är upplagshavare.

Spendrups är godkänd upplagshavare enligt LAS och är således skyldig att betala skatt för de varor bolaget hanterar.

Spendrups har under den i målet aktuella tiden sålt alkoholvaror till European Party Center (EPC), en etablerad kund sedan flera år tillbaka. Enligt det s.k. SEED-registret var också EPC godkänd upplagshavare.

Den 4 maj 2004 beslutade Skatteverket att återkalla EPC:s godkännande som upplagshavare, med verkan fr.o.m. den 7 maj 2004. Skatteverket ändrade dock inte uppgifterna i SEED-registret förrän den 28 juli 2004. Under perioden 7 maj-28 juli fortsatte därmed Spendrups att leverera varor till EPC utan erläggande av alkoholskatt.

Då EPC:s godkännande som upplagshavare hade återkallats har skattskyldighet inträtt för Spendrups. Frågan gäller därmed vilken betydelse som ska tillmätas uppgifterna i SEED-registret, liksom Spendrups möjlighet i övrigt att få kännedom om återkallelsebeslutet.

Högsta förvaltningsdomstolen anför att den skattskyldige som genom SEED-registret fått bekräftat att en kund är godkänd upplagshavare normalt bör kunna förlita sig på en sådan uppgift.

När det gäller de aktuella leveranserna avsåg de en kund som Spendrups regelmässigt levererat varor till under skatteuppskov. I vilken omfattning den skattskyldige bör utföra kontroller mot registret i en sådan situation har inte slagits fast. Spendrups har uppgett att kontroll skett.

Den bristande registreringen hos Skatteverket gör det osannolikt att Spendrups, trots kontrollen, skulle fått information om återkallelsebeslutet. Mot denna bakgrund bör Spendrups inte förlora sin rätt till undantag från skattskyldighet för de aktuella leveranserna när bolaget såvitt framgår inte ens med den omsorg och de försiktighetsmått som krävs av en upplagshavare kunde inse att villkoren för skattefrihet faktiskt inte var uppfyllda (jfr EU- domstolens dom i mål C-271/06, Netto Supermarkt, punkt 27). Spendrups överklagande bifalles.

Spendrups företräddes av Wistrand Advokatbyrå genom Conny Otteland.

Läs hela domen här.