Nyheter 27 mars 2020

Statens krispaket innehåller åtgärder för att minska hyreskostnader

I det stödpaket som regeringen presenterade ingår en möjlighet för hyresvärdar att erhålla kompensation för viss del av sådana hyresrabatter vilka beviljas hyresgäster som verkar i utsatta branscher (bland annat hotell och restaurang). Syftet med stödet är att främja frivilliga överenskommelser om hyresrabatter mellan hyresvärdar och hyresgäster.

Förslaget innebär i huvudsak att staten bär 50 procent av en avtalad hyresrabatt som uppgår till högst 50 procent av den avtalade fasta hyran under perioden 1 april-30 juni 2020. Statens stöd kan alltså aldrig uppgå till mer än 25 procent av den fasta hyran. Om hyresvärden exempelvis skulle bevilja en hyresrabatt om 50 procent av den fasta hyran så bär staten hälften av den hyresrabatten (dvs. 25 procent av den fasta hyran). Resterande 25 procent av den fasta hyran efterges av hyresvärden, medan 50 procent av den fasta hyran betalas av hyresgästen. Om hyresvärden istället skulle bevilja en hyresrabatt om 100 procent av den fasta hyran så bär staten alltjämt 25 procent av den fasta hyran medan hyresvärden efterger 75 procent av den fasta hyran.

Stödet riktar sig till hyresgäster inom ”sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter”. Det är dock i nuläget oklart exakt vilka hyresgäster som kommer kunna dra nytta av stödet. Tanken är vidare att det är hyresvärden som ska ansöka om stödet. Detta för att underlätta hyresgästens administrativa börda. Ansökan sker i efterhand och kan, som angetts ovan, endast omfatta rabatter för det andra kvartalet 2020.

Ärendet är för närvarande under beredning hos Regeringskansliet och mer detaljerad information om stödets utformning är att vänta inom kort.