Nyheter 3 oktober 2017

Styrelsearvoden ska beskattas i inkomstslaget tjänst

I början av sommaren fastställde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett förhandsbesked om att styrelseuppdrag på konsultbasis via aktiebolag ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Skatteverket har i ett ställningstagande från 2008 uttalat att tre styrelseuppdrag eller fler kan faktureras via eget aktiebolag, varför HFD:s avgörande nu har satt Skatteverkets ställningstagande ur spel.

Den 20 juni 2017 fastställde HFD ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden beträffande beskattning av styrelsearvoden som fakturerades genom ett av styrelseledamoten helägt aktiebolag.

Vid tidpunkten för ansökan om förhandsbesked var sökanden styrelseledamot i ett stort antal aktiebolag. Sökanden avsåg att utföra en del av dessa styrelseuppdrag på konsultbasis via sitt helägda aktiebolag.

Sökanden ville få klarlagt om styrelsearvodena beträffande dessa uppdrag skulle beskattas som inkomst av tjänst hos honom personligen eller om beskattning skulle ske i inkomst av näringsverksamhet hos bolaget.

HFD uttalade att i fall där verksamheten i ett bolag i allt väsentligt bygger på ägarens personliga arbetsinsatser kan det i vissa situationer bli aktuellt att bortse från bolaget och i stället anse att ersättning som bolaget erhåller för utförda tjänster ska beskattas hos ägaren.

HFD framhöll vidare att uppdrag som styrelseledamot kan enligt aktiebolagslagen endast innehas av en fysisk person, varför styrelseuppdrag i praxis har ansetts utgöra sådana personliga uppdrag som i normalfallet ska beskattas som inkomst av tjänst hos den som utför uppdragen. Endast i undantagsfall (RÅ 1993 ref. 55) har arvoden som betalats ut till ett bolag för uppdrag som har avsett en begränsad tid och gällt specifika insatser i ett annat företag tagits upp som inkomst i det bolag som mottagit arvodena.

Den 1 januari 2009 genomfördes vissa lagändringar som syftade till utvidga näringsverksamhetsbegreppet, innebärande att fler skulle få möjlighet att ingå uppdragsavtal och få sin verksamhet bedömd som näringsverksamhet. Med anledning av lagändringen publicerade Skatteverket ett ställningstagande daterat 2008-12-11 (dnr 131 751308-08/111) i vilket Skatteverket uttalade att arbete som styrelseledamot, som inte är hänförligt till eget eller närståendes ägande i bolaget, bör kunna utgöra näringsverksamhet, antingen som ett led i en bedriven konsultverksamhet eller som egen verksamhetsgren om fortlöpande minst tre sådana uppdrag finns. Skatteverkets uppfattning, som sannolikt delades av flera näringslivsrepresentanter, tycks således ha varit att det är möjligt att fakturera styrelsearvoden genom helägt aktiebolag förutsatt att det fortlöpande funnits minst tre styrelseuppdrag.

HFD uttalar emellertid i sitt avgörande att näringsverksamhetsbegreppet och lagändringen 2009 tar sikte på andra omständigheter än den som varit styrande för praxis beträffande beskattningen av styrelsearvoden, dvs. att aktiebolagslagen ger styrelseuppdraget en särskild och framförallt personlig karaktär. Av denna anledning menar HFD att lagändringen inte anses ha medfört någon ändring av rättsläget när det gäller beskattningen av styrelsearvoden, utan dessa ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

Med hänsyn till att sökandens uppdrag inte var av tillfälliga och särskilt avgränsad, som i undantagsfall accepterats i praxis, ansåg HFD att arvodena skulle beskattas hos den sökande privat som inkomst av tjänst.

Kommentar
Det kan konstateras att i och med HFD:s avgörande har möjligheten att fakturera styrelsearvoden via eget aktiebolag kraftigt begränsats. Endast i undantagsfall kan arvoden för uppdrag som avser en begränsad tid och som gäller specifika insatser tas upp som inkomst hosaktiebolaget.

Med anledning av HFD:s dom har Skatteverket i en rättsfallskommentar den 29 juni 2017 uttalat att verkets ställningstagande från 2008 inte längre ska tillämpas avseende beskattning av styrelsearvoden. Vad gäller vissa avgränsade uppdrag och specifika insatser kan dock fakturering, i enlighet med äldre praxis, ske även fortsättningsvis.

Skatteverket menar således att vid ingående av nya avtal efter HFD:s dom den 20 juni 2017 kan ställningstagandet inte tillämpas för arvode för styrelseledamot. Detta gäller oavsett om fakturering sker via juridisk person eller enskild näringsverksamhet.

Avtal som ingåtts före HFD:s dom den 20 juni 2017 där ledamoten har uppfyllt kriterierna enligt ställningstagandet och fakturerar via eget bolag bör dessa, enligt Skatteverket, normalt kunna löpa vidare viss tid utan beskattningskonsekvenser för inkomstbeskattningen. Skatteverket understryker dock att detta bör som begränsning enbart gälla de avtal som ingåtts före HFD:s dom och de arvoden som avser innevarande räkenskapsår (vid tidpunkten för HFD:s dom) hos det bolag som betalar ut ersättningen för styrelsearbetet.

Justus Pettersson, Biträdande jurist
E: justus.pettersson@wistrand.se
T: +46 31 771 21 92

Lars Törner Larsson, Biträdande jurist
E: lars.torner.larsson@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 28

Kontakt