Nyheter 11 januari 2021

Tillfällig pandemilag utökar regeringens befogenheter  

Den nya pandemilagen (2021:4) är nu på plats och gäller från om med den 10 januari till och med den 30 september 2021. Genom den tillfälliga lagstiftningen ges både regeringen och myndigheter större befogenheter att besluta om åtgärder för att begränsa smittspridningen. Möjligheten till nya restriktioner träffar flertalet branscher och blir bindande i större utsträckning än tidigare.

Pandemilagen har även fått namnet Covid-19-lagen och gäller, som namnet påvisar, endast särskilda begränsningar för att begränsa spridningen av sjukdomen Covid-19. Lagen utgör en så kallad ramlagstiftning vilket innebär att inga specifika regler kring restriktioner ges, utan lagstiftningen sätter de yttre gränser som man har att hålla sig inom. Genom Covid-19-lagen ges regeringen, eller de myndigheter som regeringen bestämmer, behörighet att förordna om specifika regler och begränsningar genom förordningar eller föreskrifter. Dessa regler blir således rättsligt bindande för de verksamheter de berör och påföljder kan bli aktuellt om reglerna inte efterlevs. Lagen ersätter inte tidigare lagstiftning såsom smittskyddslagen eller ordningslagen, utan utgör ett komplement till dessa mer generella lagstiftningar.

Ramverket ger regeringen och myndigheter möjlighet att införa bindande restriktioner avseende bland annat offentliga sammankomster, gym- och sportanläggningar, handelsplatser och serviceinrättningar, kollektivtrafik och platser för privata tillställningar. Serveringsställen omfattas inte av den nya lagstiftningen men genom ett tillägg i lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, ges regeringen möjlighet till att begränsa öppettider eller stänga serveringsställen.

Samtidigt som Covid-19-lagen trädde även begränsningsförordningen (2021:8) ikraft, som närmare reglerar vilka nya begränsningar som införs. Förordningen berör verksamheter som butiker, gym- och sportanläggningar samt badhus där restriktionerna främst innebär att ett maxantal besökare införs. Det införs vidare krav på möjligheter till att tvätta händerna och information till allmänheten om vidtagna åtgärder samt instruktioner för att minska smittspridningen. Avseende maximalt antal besökare har Folkhälsomyndigheten närmare föreskrivit i (HSLF-FS 2021:2) att närmast ovannämnda verksamheter är skyldiga att beräkna och säkerställa det maximala antalet besökare utefter storleken på lokalen. Varje besökare ska ges minst tio kvadratmeter utrymme i lokalen. Verksamheter som erbjuder lokaler för privata sammankomster begränsas till en deltagargräns på maximalt åtta personer. Detta innefattar alla former av tillgängliggörande av lokaler med socialt umgänge som huvudsyfte, exempelvis uthyrning eller utlåning av gemensamhetslokaler eller festlokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter. Styrelsesammanträden och föreningsstämmor faller dock utanför restriktionen. För närvarande saknas det möjlighet till ekonomisk kompensation till följd av restriktionerna.

Kravet på ett begränsat antal besökare gäller inte gallerior eller köpcentrum, men däremot de butiker eller avgränsade utrymmen som innefattas i dessa. Det saknas ännu närmare förordningar om andra verksamheter än de som nämnts ovan, men om de innefattas i Covid-19-lagen finns det möjligheter för regeringen och myndigheter att inom kort besluta om ytterligare bindande restriktioner.

Länsstyrelsen utövar tillsyn och säkerställer restriktionernas efterlevnad. De verksamheter som omfattas är på begäran skyldiga att förse Länsstyrelsen med erforderliga handlingar och uppgifter, samt tillträde till lokalen. Verksamheter kan vid misskötsel bli skyldiga att vid vite genomföra vissa åtgärder eller till och med stänga verksamheten.

Författare Maria Kosteska Fägerquist och Erik Frykenholt