Nyheter 16 juni 2023

Uppdatering: Registrering av nyckelbiotoper - överklagbart eller inte överklagbart, det är frågan

I en artikel den 21 februari 2023 redogjorde vi för två domar från Kammarrätten i Göteborg där domstolen kommit fram till helt olika slutsatser beträffande om Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper utgör överklagbara förvaltningsbeslut eller inte. Domarna överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som nu har fattat beslut i frågan om prövningstillstånd.

De två domarna från Kammarrätten i Göteborg meddelades med ca tre månaders mellanrum (den 3 november 2022 i mål nr 1603-22 respektive den 31 januari 2023 i mål nr 1841-22). Sammanfattningsvis bedömde Kammarrätten i det förstnämnda avgörandet att Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper har en sådan påvisbar effekt för den enskilde skogsägaren att det mycket riktigt ska anses vara fråga om ett överklagbart förvaltningsbeslut. I det sistnämnda avgörandet bedömde samma kammarrätt (dock i en annan sits jämfört med i mål nr 1603-22) däremot att det förvisso är fråga om förvaltningsbeslut men att registreringen inte kan anses ha någon sådan faktisk verkan för den enskilde att den utgör ett överklagbart beslut. Båda domarna överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”). Ni kan ta del av hela artikeln här.

Den 22 maj 2023 beslutade HFD att inte meddela prövningstillstånd i de två ovannämnda målen, vilket innebär att kammarrättens motstridiga utgångar står fast. Däremot beslutade HFD samma dag att meddela prövningstillstånd i ett tredje mål angående Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper (HFD:s mål nr 7527-22). Av HFD:s beslut att meddela prövningstillstånd framgår att just den fråga i målet som har lett till att HFD meddelat prövningstillstånd är om Skogsstyrelsens registrering av en nyckelbiotop utgör ett förvaltningsbeslut som får överklagas. Varför HFD inte också valt att meddela prövningstillstånd i de mål som prövats av Kammarrätten i Göteborg förtäljer inte historien.

Detta tredje mål, som nu alltså har beviljats prövningstillstånd i HFD, rör en överklagad dom från Kammarrätten i Jönköping den 7 december 2022 (mål nr 4139-21). I den överklagade domen bedömde kammarrätten – i likhet med Kammarrätten i Göteborg i mål nr 1603-22 – att Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper ska anses utgöra överklagbara förvaltningsbeslut, bl.a. med hänvisning till att registreringen inte kan uppfattas som annat än bindande och att den därför får anses påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. Därefter bedömde kammarrätten att de i målet aktuella registreringarna av nyckelbiotoper saknat stöd i rättsordningen (jfr 5 § 1 st. förvaltningslagen) vilket innebär att de ska undanröjas. I sina domskäl uppger kammarrätten att mer ingripande åtgärder som berör en enskild och som bl.a. resulterar i ett förvaltningsbeslut som är betungande för den enskilde kräver ett tydligt stöd i rättsordningen. Med hänsyn till de ingripande konsekvenser som registreringen av nyckelbiotoper hade medfört för de enskilda parterna i målet, bedömde kammarrätten sålunda att Skogsstyrelsen inte haft tillräckligt författningsstöd för åtgärden.

I sammanhanget kan nämnas att frågan om det rättsliga stödet för Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper även utgjorde en fråga i Kammarrättens i Göteborg mål nr 1603-22. Kammarrätten instämde härvid i underinstansens bedömning (Förvaltningsrätten i Göteborg) att två av Skogsstyrelsens registreringar ansågs uppfylla förvaltningslagens krav på legalitet med hänvisning till ett regeringsuppdrag som pågått mellan den 17 maj 2018 och den 27 juni 2019, men att övriga registreringar – som gjorts mellan åren 1995 och 2003 – saknat stöd i rättsordningen och därmed skulle undanröjas.

I februaris artikel kunde vi konstatera att frågan om Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper både är aktuell och kontroversiell. Vi kan nu konstatera att det mål som nu har beviljats prövningstillstånd i HFD inte bara aktualiserar frågor kring vad som ska anses utgöra överklagbara förvaltningsbeslut, utan även frågor kring legalitet. Vi ser fram emot HFD:s avgörande.

Kontakta Wistrand Advokatbyrå vid frågor eller för mer information.