Nyheter 27 april 2016

Värdeöverföringar i form av koncernbidrag - vilka krav ställs på formalia?

Ur Wistrand News #2 2016

Det har länge varit oklart hur vissa värdeöverföringar, däribland koncernbidrag, ska hanteras med tanke på aktiebolagslagens formaliaregler avseende vinstutdelning. Högsta domstolen gav i förra året vägledning i frågan om koncernbidrag som utgör värdeöverföringar kan angripas i efterhand med hänvisning till att reglerna för vinstutdelning inte följts.

Syftet med koncernbidrag
Koncernbidrag är i grunden en skatterättslig konstruktion som syftar till att möjliggöra för en koncern att fördela resultatet mellan koncernbolag, så att skattebelastningen för koncernen som helhet i princip blir lika stor som om verksamheten hade bedrivits i ett enda bolag.

Begreppet koncernbidrag återfinns inte i aktiebolagslagen. Ur aktiebolagsrättslig synvinkel är ett koncernbidrag att betrakta som en värdeöverföring eller som ett aktieägartillskott beroende på hur koncernbolagen i fråga förhåller sig till varandra samt det mottagande bolagets finansiella ställning. Exempelvis är ett koncernbidrag från ett helägt dotterbolag till sitt moderbolag som utgångspunkt en värdeöverföring, medan ett koncernbidrag från ett moderbolag till sitt helägda dotterbolag som utgångspunkt är ett aktieägartillskott.

Oklart vilka formaliakrav som ställs vid förtäckt vinstutdelning
I aktiebolagslagen finns ett antal särskilt reglerade värdeöverföringar, däribland vinstutdelning och förvärv av egna aktier. Utöver detta kan en värdeöverföring även ske genom en s.k. annan affärshändelse, som medför att bolagets förmögenhet, direkt eller indirekt, minskar och som inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget. Denna typ av värdeöverföring brukar ofta kallas förtäckt vinstutdelning.

Det har länge varit oklart ifall aktiebolagslagens formaliaregler för vinstutdelning måste beaktas vid förtäckta vinstutdelningar. Ett exempel på ett sådant formaliakrav är att det till styrelsens förslag om vinstutdelning ska tas med ett motiverat yttrande från styrelsen huruvida den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig, bl.a. med hänsyn till den s.k. försiktighetsprincipen.

Högsta domstolen om koncernbidrag som var förtäckt vinstutdelning
I ett avgörande från 2015 har Högsta domstolen ställts inför frågan om de formaliaregler som gäller för vinstutdelning måste tillämpas för koncernbidrag som utgjorde en förtäckt vinstutdelning, dvs. en värdeöverföring. Frågorna i målet var bl.a. om avsaknaden av styrelsens yttrande resulterade i att den aktuella värdeöverföringen blev olaglig. Högsta domstolen konstaterade i denna del att ett koncernbidrag som lämnas av ett helägt dotterbolag till sitt moderbolag inte utgör en vinstutdelning i aktiebolagslagens mening utan en annan affärshändelse, varför värdeöverföringen i fråga inte behövde följa de formaliaregler som gäller för vinstutdelning. Värdeöverföringen kunde alltså inte angripas i efterhand med hänvisning till att relevanta formaliaregler i aktiebolagslagen inte följts.

Enligt vår mening bekräftar Högsta domstolens avgörande att de formaliaregler som gäller för vinstutdelning i aktiebolagslagen, om aktieägarna är överens, inte måste tillämpas när en värdeöverföring sker i form av en s.k. annan affärshändelse, exempelvis genom en underprisöverlåtelse eller ett koncernbidrag.

Amanda Samuelsson, Biträdande jurist
E: amanda.samuelsson@wistrand.se
T: 031-771 21 32