Pressmeddelanden 25 juni 2014

Wistrand biträder Golden Heights vid emission av SEK 400 miljoner säkerställd obligation

Wistrand biträder Golden Heights i samband med dess emission av en 5 årig säkerställd obligation om 400 miljoner kronor. Obligationen placerades till en rörlig ränta om STIBOR + 4.75 procent och är säkerställd genom aktiepant i emittenten samt vissa dotterbolag och pant över koncerninterna lån.

Intäkterna från emissionen används för att refinansiera skulder samt till viss del som rörelsekapital. Ett prospekt och ansökan om upptagande till handel av obligationen på NASDAQ OMX kommer att upprättas. Golden Heights är moderbolag till bl.a. Iduna AB och Kultajousi Oy och bedriver verksamhet bl.a. genom ett nätverk bestående av 276 butiker varav 194 i Sverige och 82 i Finland under varumärkena Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts Guld samt Kultajousi.

Wistrands team bestod av Mathias Hansson, Martin Wedén och Kristofer Selvin.  Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är sole bookrunner och Krogerus advokatbyrå i Finland (Mårten Knuts, Tom Fagernäs och Päivi Toivari) har anlitats som finskt ombud. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) företräds av Mannheimer Swartling.

För mer information:
Mathias Hansson, partner
E: mathias.hansson@wistrand.se
T: +46 705 11 31 45