Pressmeddelanden 15 januari 2016

Wistrand biträder i samband med bildandet av Axactor AB (publ)

Under hösten 2015 har bolaget Nickel Mountain Group AB (publ) (”NMG”), noterat på Oslo Børs, genomgått en förvandling varigenom den tidigare mineralverksamheten ersatts av verksamhet avseende bland annat inkassotjänster.

Omvandlingen av NMG till Axactor AB (publ), bolagets nya firma, har genomförts i ett antal steg och innefattat bland annat följande:

– Kapitalanskaffning genom en ”private placement” motsvarande 400 MNOK
– Reparationsemission till befintliga aktieägare uppgående till 60 MNOK
– Upprättande och ingivande av prospekt till Finansinspektionen med anledning av beslutade emissioner (inklusive passportering av prospekt till Norge)
– Två bolagsstämmor, inkluderat beslut om bland annat emissioner, personaloptionsprogram, ändring av styrelse, ändring av verksamhetsföremål och ändring av firma till Axactor AB (publ)
– Avyttring av dotterbolag inkluderande mineralverksamheten

Axactor AB (publ) har nyligen lanserat en ny hemsida, www.axactor.com. Som framgår av bolagets hemsida är ambitionen att utveckla en pan-europeisk verksamhet inriktad på inkassotjänster och investeringar i skuldportföljer (”non-performing loans”).

Wistrands team leddes av Mathias Hansson (kapitalmarknad) och Hendrik Kangasmuukko (kapitalmarknad, M&A, projektledning) och inkluderade även Henrik Nordling (kapitalmarknad, M&A), Jesper Sundström (IP) och Hannele Engdahl (miljö). Per Dalemo är övergripande ansvarig delägare. Schjødt agerade legal rådgivare till bolaget beträffande norsk rätt. DNB Markets agerade manager till bolaget i samband med processen.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E-post: per.dalemo@wistrand.se
Tel: +46 708 775673