Pressmeddelanden 12 juni 2012

Wistrand biträder Mediaprovider vid företrädesemission

Mediaprovider Scandinavia AB (publ), vars aktier är upptagna till handel på First North, har genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, innefattande  en övertilldelningsoption.

Emissionen övertecknades till följd av teckning med och utan stöd av teckningsrätter samt en överenskommelse med samtliga emissionsgaranter.

Wistrand var juridisk rådgivare åt Mediaprovider i samband med emissionen. Hos Wistrand har Erik Hygrell ansvarat för ärendet med stöd främst av Torbjörn Alklid (bolags- och aktiemarknadsrätt).