Pressmeddelanden 8 november 2021

Wistrand biträder när SBB säljer fastigheter för 10 miljarder

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) när bolaget säljer fastigheter för ett överenskommet fastighetsvärde om 10 mdkr inom statlig infrastruktur till ett samägt bolag (50/50) med Kåpan tjänstepensionsförening. Kåpan förvaltar tjänstepensioner för statligt anställda.

Arbetsnamnet för det nya bolaget är Svensk Infrastruktur AB. Parallellt med affären förvärvar SBB 23 procent av aktierna i samhällsfastighetsbolaget Stenvalvet AB (publ) från Kåpan och blir därmed tillsammans med Kåpan en stor ägare i Stenvalvet.

Fastigheterna som SBB säljer till Svensk Infrastruktur har en årlig hyresintäkt på cirka 584 mkr och ett driftnetto på 435 mkr. Uthyrbar yta är cirka 500 000 kvm.

Av Svensk Infrastrukturs totala fastighetsvärde utgörs cirka 64 procent av fastigheter för rättsvårdande myndigheter (Polismyndigheten, Sveriges Domstolar, Kriminalvården och SOS Alarm) och resterande fastigheter nyttjas huvudsakligen av andra statliga myndigheter så som Fortifikationsverket och Kustbevakningen.