Pressmeddelanden 14 maj 2021

Wistrand biträder SBB vid Nordens största förvärv av äldreboenden

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i den största fastighetstransaktionen innehållande enbart äldreboenden som gjorts i Norden.

Förvärvet består av sex äldreboenden i Stor-Stockholm samt bostäder och två äldreboenden i Helsingborg till ett värde om cirka 2,5 mdkr. Den totala arean är ca 70 000 kvm med ett hyresvärde om cirka 107 mkr genererande ett driftnetto om cirka 95 mkr. Den genomsnittliga löptiden avseende äldreboendena uppgår till cirka 14,5 år.

Därutöver har SBB ingått samarbetsavtal med Svenska Stadsbyggen kring uppförande av sex äldreboende med en total area om cirka 43 000 kvm och ett årligt hyresvärde om cirka 81,5 mkr genererande ett driftnetto om cirka 76 mkr.

SBB har även ingått avtal (om cirka 1,1 mdkr) samt avsiktsförklaringar (om cirka 0,6 mdkr) om att avyttra fastigheter, bestående av framför allt offentliga kontor för cirka 1,7 mdkr. Försäljningssumman överstiger de senaste externvärderingarna (2021-03-31) med cirka 13 procent.

Tillträden och frånträden beräknas slutföras under andra kvartalet 2021.