Pressmeddelanden 27 december 2018

Wistrand biträder SBB vid riktad emission av stamaktier av serie D till Phoenix samt avtal om återköp av hybridobligationer

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med att bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 5 november 2018, beslutat om en riktad nyemission av 10 209 678 stamaktier av serie D till ett pris om 31,00 kronor per aktie. De emitterade aktierna har tecknats av Phoenix Insurance Company. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 1,28 procent av totalt antal aktier i Bolaget och cirka 0,38 procent av totalt antal röster i Bolaget.

I samband med nyemissionen har SBB ingått avtal om att använda erhållen emissionslikviden till att återköpa hybridobligationer (ISIN SE0010414599) till ett nominellt belopp om 300 000 000 kronor. Återköpspriset för obligationerna motsvarar 105,5 procent av obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
E: fredrik.rasberg@wistrand.se
D: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47