WEBBINARIUM 29 September 2021, 09:00 - 10:00

Att ta fram en detaljplan - vilka krav finns?

Vad ska man tänka på när marken behöver detaljplaneras inför en exploatering? Och vad har man för möjligheter att påverka ett planarbete eller att få upphävt en detaljplan som går emot ens intresse?

Vi kommer b.la. att tala om de nya reglerna i plan- och bygglagen avseende framtagande av underlag till en detaljplan som trädde ikraft den 1 aug 2021. Vi kommer också att ta upp andra frågor kopplade till kraven på utredningar när exempelvis naturmiljö, kulturmiljö eller skyddade arter kan komma att påverkas. Seminariet rör helt enkelt några av de vanligaste (ibland problematiska) frågorna vid framtagandet och prövningen av en detaljplan.

Runt om i landet pågår och planeras ständigt en mängd exploateringsprojekt – allt från planering av helt nya stadsdelar till ny eller utökad bebyggelse i attraktiva lantliga miljöer. Detaljplanefrågor är något som berör de flesta av oss på ett eller annat sätt. Företag kan beröras både som fastighetsägare och verksamhetsutövare. Eller så planeras andra utbyggnadsprojekt i närområdet vilka t.ex. kan få betydelse för en pågående verksamhet, en planerad framtida utveckling eller för en boende- eller trafiksituation.

Vi bjuder in till webbinarium där biträdande juristerna Erika Tilly och Emelie Lövgren kommer att prata om ovanstående frågor. Båda två är verksamma i Wistrands miljö- och energigrupp och arbetar bland annat med frågor där både miljörätt och plan- och bygglagen aktualiseras, exempelvis inom ramen för planerade eller pågående detaljplaneprocesser.

Seminariets syfte är att bidra med ökad kunskap om såväl de fallgropar som de möjligheter som finns inom detaljplaneprocessens olika skeenden.

Tid: Onsdagen 29 september 2021 kl. 09.00-10.00
Plats: Webbinarium
O.s.a: Senast 28 september 2021

Varmt välkomna!

Vid frågor, vänligen kontakta nina.puskar@wistrand.se 

Tid: 29 September 2021, 09:00 - 29 September 2021, 10:00