Stockholm 11 Dec 2018, 12:00 - 13:00

Utomståenderegeln och ny praxis från HFD

Den s.k. utomståenderegeln i de särskilda bestämmelserna om fåmansföretag i ljuset av Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande den 31 maj 2018 (mål nr 732-8).

Årets sista skatteseminarium ägnar vi åt fåmansföretagsbeskattningsreglernas särskilda s.k. utomståenderegel. Om andra personer än de som äger kvalificerade andelar i företaget, s.k. utomstående ägare, i betydande omfattning äger andelar i företaget och har rätt till utdelning, ska andelarna i företaget anses kvalificerade bara om det finns särskilda skäl. Regeln innebär ofta komplicerade tillämpningsproblem, vilka i och med HFD:s avgörande den 31 maj 2018, inte blivit enklare.

Under seminariet gör vi en allmän genomgång av regelns tillämpningsområde, vad som avses med ”särskilda skäl” samt vilka konsekvenser HFD:s avgörande kan få för redan befintliga strukturer, framtida strukturer och särskilt vid avyttring av fåmansföretag till extern köpare.

Vid frågor, vänligen kontakta christin.backman@wistrand.se

Varmt välkommen!

Tid: 11 Dec 2018, 12:00 - 13:00

Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm

O.s.a: senast fredag 7 december