Göteborg 06 Nov 2019, kl 08.00-09.00

Frukostseminarium: Konkurrensbegränsning av anställda - vad är tillåtet och vad bör man tänka på?

6 november │ Göteborg

Vi får många frågor om hur och i vilken utsträckning det är möjligt att konkurrensbegränsa anställda. Såvitt avser anställningsavtal finns en förhållandevis omfattande praxis kring vad som är tillåtet vad gäller konkurrensbegränsningar. Samtidigt förekommer inte sällan att anställda tillskrivs konkurrensbegränsningar även i andra sammanhang, exempelvis genom aktieägaravtal eller i samband med överlåtelse av företag. I de senare situationerna är gällande praxis inte lika tydlig.

En renodlad konkurrensbegränsning innebär att en person, t.ex. en anställd tjänsteman eller en tidigare ägare, är förhindrad att under viss tid efter att anställningen har upphört eller överlåtelsen fullbordats, engagera sig i en konkurrerande verksamhet. Härutöver finns andra typer av konkurrensbegränsningar som syftar till att förhindra att en tidigare anställd försöker värva med sig kunder eller tidigare anställda till en konkurrent.

Konsekvensen av felaktig eller för hårt utformad konkurrensbegränsning kan vara att den är ogiltig i dess helhet. I en sådan situation är det möjligt för den person som klausulen riktat sig mot att gå vidare till konkurrerande verksamhet tidigare än vad parterna trott sig vara överens om.

Vi bjuder in till frukostseminarium för att tala om vad parterna till en konkurrensklausul behöver tänka på och vilka överväganden som bör göras i syfte att uppnå en ändamålsenlig och giltig konkurrensbegränsning. Vi kommer också att prata om skillnaderna mellan användande av konkurrensklausuler i anställningsavtal och i andra avtalstyper såsom exempelvis aktieägaravtal och aktieöverlåtelseavtal.

Kl 08.00-09.00, frukost serveras från kl. 07.30

Anmäl dig här >>

Varmt välkommen!

Vid frågor, vänligen kontakta nina.puskar@wistrand.se

Tid: 06 Nov 2019, kl 08.00-09.00

Plats: Lilla Bommen 1, Göteborg

O.s.a: Senast fredagen den 1 november