Nyheter 10 december 2010

Wistrand i DI om gröna investeringar

Idag avslutas klimatförhandlingarna i Cancún, COP 16. Mötet ser ut att bli lika resultatlöst som mötet i Köpenhamn förra året. Miljöjuristerna Kristina Forsbacka på Wistrand advokatbyrå och Malou Larsson, tidigare rådgivare till danska miljöministeriet, skriver i en debattartikel i Dagens Industri att det viktiga nu är att se till att privata medel investeras i förnybar energi, och där kan en statlig bank för gröna investeringar vara en bra modell.

Inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn för ett år sedan var förväntningarna höga. Förhandlingsprocessen havererade emellertid. Kina och USA, de länder som tillsammans står för nästan hälften av världens koldioxidutsläpp, var inte beredda att ta på sig några bindande åtaganden. När det gäller klimatmötet i Cancún, som avslutas idag, är förhoppningarna därför lågt ställda.

Ingen tror att mötet når fram till en juridiskt bindande överenskommelse om minskade utsläpp efter 2012. Kina har visserligen blåst liv i klimatförhandlingarna genom att under de senaste dagarna erbjuda sig att knyta sina frivilliga åtaganden till en FN-resolution.

Efter Republikanernas framgångar i det amerikanska kongressvalet bedöms däremot möjligheten för Barack Obama att acceptera ett bindande åtagande för USA att minska landets utsläpp vara mindre än inför Köpenhamnsmötet.

Frågan är dock om ett magert resultat från Cancún behöver innebära ett så stort bakslag för klimatarbetet. Avgörande är inte om det finns ett bindande avtal, utan vilka faktiska åtaganden länderna gör, och vilka konkreta åtgärder som vidtas för att minska utsläppen.

Vi tror till exempel att före ett land som Sverige skulle stora framsteg kunna nås genom att investera privata medel i förnybar energi, om det går att hitta ett sätt att hantera den risk som fortfarande är kopplad till denna marknad. Det skulle kunna ske genom att låta offentligt och privat kapital arbeta tillsammans. Varför inte skapa en svensk ”Grön investeringsbank”? Det skulle gynna svenska företag – och klimatet

Köpenhamnsöverenskommelsen har visserligen en oklar juridisk status och saknar bindande åtaganden, men baserat på ramöverenskommelsen har idag 85 länder som täcker mer än 80 procent av världens koldioxidutsläpp, lämnat in specificerade åtaganden om minskade utsläpp. Även om dessa åtaganden är otillräckliga är det ett viktigt steg. Många initiativ tas också på regional och lokal nivå. Exempel på detta är EU:s energi- och klimatpolitik och EU:s utsläppshandelssystem. Andra exempel är de olika regionala utsläppshandelssystem som växer fram i USA och Kanada, samt de kinesiska interna målen och Kinas, och andra länders, satsning på förnybar energi.

Kina är idag det land som investerar mest i förnybar energi. Samlingen kring förnybar energi handlar inte bara om klimatet utan är också nära kopplad till frågan om en trygg energiförsörjning. Stigande energipriser, risker förenade med ett beroende av fossil energi från politiskt instabila länder, samt frågan om en eventuell framtida brist på energi gör det viktigt att investera i förnybara energikällor.

Svenska företag är långt framme vad gäller innovation och forskning inom förnybar energi, men har behov av kapital för att kunna utvecklas vidare. Intresset för att investera i förnybar energi är stort, men risken bedöms fortfarande vara stor. Ofta handlar det om att de privata investerarna inte kan bedöma de risker som är förknippade med sådana investeringar. Det behövs verktyg för att minska risken.

Ett exempel på hur risken skulle kunna minskas vad gäller gröna investeringar, är den nyligen bildade statliga engelska banken, Green Investment Bank (GIB). Den har skapats för att göra Storbritannien ledande inom förnybar energi, med ett statligt grundkapital på 1 miljard pund. GIB har som syfte att minska risken för investerare genom att till exempel gå in som medinvesterare tillsammans med institutionella investerare eller utfärda så kallade green bonds, i stället för att skjuta till kapital. På detta sätt reduceras risken för övriga investerare till en nivå som bedöms som rimlig.

Vi anser det troligt att klimatfrågan i framtiden kommer att drivas inte bara inom ramen för FN utan också i G8 och G20, det vill säga mellan de länder som släpper ut mest och därmed har störst påverkan på klimatet. Det kan visa sig vara en enklare process än FN-processen. Det sker förstås till priset av allas medverkan, framför allt från de utvecklingsländer som idag har liten påverkan på klimatet men som drabbas av konsekvenserna av växthusgasutsläppen. Därför är det viktigt att, parallellt med andra spår i klimatarbetet, även fortsätta FN:s klimatförhandlingar. Däremot är det fel att tro att FN är det enda forum där framsteg kan göras i klimatfrågan, eller ens det avgörande.

Av Kristina Forsbacka, advokat Wistrand och Malou Larsson, jur. dr. och docent, rådgivare till danska Klima- och Energieministeriet inför Köpenhamnsmötet

För mer info, kontakta:
Kristina Forsbacka, Wistrand Advokatbyrå
E-post: kristina.forsbacka@wistrand.se

Kontakt