Pressmeddelanden 11 december 2012

Wistrand når framgång i skattemål i HFD

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 21 november dom i mål nr 3856–3864-10. Wistrand företräder i målet AB Oskar Jansson Plåt & Smide mot Skatteverket.

Skatteverket hade i målet ifrågasatt riktigheten i ett antal fakturor som utbetalts till en underleverantör och vägrat bolaget avdrag för ingående mervärdesskatt, ökat underlaget för arbetsgivaravgifter, påfört skattetillägg samt lönebeskattat företagsledaren.

HFD uttalar i domen att det faktum att ett företag (i detta fall underleverantören) använt osanna fakturor i sin verksamhet i övrigt inte per automatik innebär att samtliga dess kunder varit delaktiga i förfarandet. Plåt & Smide har följt samma rutiner i fråga om alla underentreprenörer men det är bara vissa fakturor som har ifrågasatts. Domstolen anför att varken den muntliga bevisningen eller utredningen i övrigt ger stöd för att Plåt & Smide skulle ha medverkat till sk osanna fakturor och ger Wistrand rätt i det principiellt viktiga målet.

Ombud för bolaget var Börje Leidhammar, Wistrand Advokatbyrå och Stefan Thomson, Grant Thornton.

Hela domen hittar du här.

Kontakt