Nyheter 15 april 2020

Ytterligare förstärkningar i systemet för korttidspermittering planeras

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har den 14 april 2020 föreslagit att fler åtgärder ska vidtas för att stärka det redan ändrade systemet avseende korttidspermittering ytterligare. Planen är att detta senaste förstärkningsförslag ska lämnas vidare till riksdagen i mitten av maj för beslut. Några beslut har alltså ännu inte fattats.

Förslaget innebär, enligt regeringskansliets egen information, i korthet bl.a. att arbetsgivare ska kunna minska arbetstiden för berörda arbetstagare med upp till 80 procent (att jämföra med de 60 procent som inom det gällande systemet är den maximala nivån för hur mycket arbetstiden kan minskas). Samtidigt ska arbetsgivarens kostnader begränsas ytterligare och staten ska bära den största delen av kostnaden. Arbetsgivarens lönekostnad för en anställd ska därmed kunna minskas med över 70 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla nästan 90 procent av sin ursprungliga lön. Detta ska dock enbart gälla under begränsad tid – från den 1 maj 2020 och tre månader framåt. I kombination med de nedsatta arbetsgivaravgifterna ska förstärkningarna i korttidssystemet kunna leda till att 86 procent av de totala lönekostnaderna lyfts från arbetsgivare (som kvalificerar in för stödet) under maj och juni 2020.

Utöver förstärkningarna vad avser utökad arbetstidminskning i kombination med ytterligare sänkta arbetsgivarkostnader har regeringen och samarbetspartierna också för avsikt att samtidigt stärka den statliga tillsynsfunktionen över systemet. Regeringens plan är att resurser motsvarande 130 medarbetare ska tillföras Skatteverket med uppgift att kontrollera att systemet inte missbrukas av företag som beviljats stöd.

Eftersom regeringens förstärkningsförslag nyss presenterats är informationen ännu begränsad och kan förväntas kompletteras ytterligare.